Medezeggenschapsraad

Op elke school worden belangrijke beslissingen genomen. Beslissingen die direct te maken hebben met het onderwijs dat wordt gegeven of de organisatie daar omheen.

Als u wilt meepraten over de school kunt u deelnemen aan de medezeggenschapsraad (MR). U heeft dan invloed op de organisatie van de school en de inrichting van het onderwijs. Elke basisschool heeft verplicht een medezeggenschapsraad. Dit is vastgelegd in de Wet Medezeggenschap Scholen (WMS). De medezeggenschapsraad praat niet alleen mee, maar geeft ook adviezen en beslist mee.

De MR van de Pirouette is op dit moment samengesteld uit drie ouders en drie leerkrachten. De leden van de MR worden gekozen door hun achterban en hebben tenminste twee jaar zitting in de MR.

De leden van de MR voor het schooljaar 2020-2021 zijn:

  • namens de ouders: Raymond Starren, Lex Glorius

  • namens het team: Natascha Calis, Lidwien Cremers

De MR heeft ongeveer eens in de zes weken een vergadering op school. Deze vergaderingen zijn voor een deel openbaar. De notulen van het openbare deel van deze vergadering zijn op deze website te lezen. Heeft u vragen, opmerkingen en ideeën m.b.t. de MR? Dan kunt u mailen naar mr@kbspirouette.nl

 
 

Ouderbetrokkenheid op school kent vele vormen. Ouders die betrokken zijn bij het leren van hun eigen kinderen, ouders die helpen op school bij verschillende activiteiten, ouders die meedenken
over het beleid. Allemaal verschillende vormen van ouderbetrokkenheid, maar allemaal even belangrijk.

Op onze school komen alle vormen voor. Hieronder kunt u meer lezen over onze medezeggenschapsraad en de oudervereniging.
Ouders, kinderen, team:
samen maken wij de school!
Ouder
betrokkenheid
 
 
Oudervereniging

Geen school kan zonder de hulp en steun van ouders. Ouderhulp vindt binnen onze school op verschillende manieren plaats. Eén daarvan is de oudervereniging (OV). Het doel van de oudervereniging is het organiseren van diverse activiteiten voor de leerlingen, die het reguliere lesprogramma aanvullen.

 

Voor iedere activiteit, zoals bijvoorbeeld het Sinterklaasfeest of Carnaval, is een werkgroep waarin leden van de oudervereniging en teamleden samen een plan maken.

Tot de belangrijkste taken van de vereniging horen:

  • het organiseren van activiteiten en feesten;

  • het innen en beheren van de vrijwillige ouderbijdrage.

 

De OV heeft ongeveer eens in de zes weken een vergadering op school.

 

Tijdens de jaarlijkse algemene ledenvergadering legt de oudervereniging verantwoording af over het beheer van de ouderbijdrage van het afgelopen schooljaar. N.a.v. deze verantwoording wordt ook, samen met de aanwezige ouders, de hoogte van de ouderbijdrage voor het lopende schooljaar vastgesteld. Alle gelden uit de vrijwillige ouderbijdrage worden ingezet voor activiteiten die de school niet uit de reguliere overheidsmiddelen kan bekostigen.

Iepenstraat 1-2

1326DB Almere

036 545 0425

directie@kbspirouette.nl

Scholengroep Katholiek Onderwijs SKO