Onze visie

1. Uitgangspunten

1.1 Levensbeschouwelijke uitgangspunten

School maakt een groot deel uit van het leven van een kind. Wij streven daarom naar een schoolklimaat waarin iedereen zich veilig en vertrouwd voelt. We nemen hierbij de katholieke levensovertuiging als leidraad.
Wij profileren ons op vier gebieden in het bijzonder:

 • Vieren: door onder andere vieringen met Kerst en Pasen, verjaardagen van kinderen en leerkrachten, de Pirouette-vieringen en de jaaropening en jaarafsluiting.
 • Leren: door gebruik te maken van methoden voor godsdienst/levensbeschouwing en andere bronnenboeken als kinderbijbels.
 • Dienen: door hulpvaardig te zijn, te zorgen voor elkaar, door interesse te tonen en waardering voor elkaar uit te spreken.
 • Gemeenschapsvorming: door het bevorderen van een sfeer van respect, betrokkenheid en openheid in onze hele schoolgemeenschap. Door regelmatig waarden en normen schoolafspraken en –regels, te bespreken en met elkaar te handhaven. Verder investeren we veel in de betrokkenheid door activiteiten als onder andere de vieringen, sportdagen, kamp en de junior MR.
  Ook ouders zijn onderdeel van de gemeenschap, die wij als de Pirouette vormen. Hen betrekken wij enerzijds actief bij onze school door ondersteunende activiteiten bij ons onderwijs, maar anderzijds ook door actief met ouders in gesprek te gaan over de inhoud van ons onderwijs.

De Pirouette vervult haar educatieve taak mede vanuit deze waarden die geworteld zijn in de katholieke traditie.

1.2 Onderwijskundige uitgangspunten

Ieder kind is uniek en beschikt over eigen kwaliteiten en mogelijkheden. Wij vinden het belangrijk om dit voor ons onderwijs als uitgangspunt te nemen. Wij laten ons onderwijs aansluiten bij deze unieke kwaliteiten en mogelijkheden en zijn erop gericht om deze zo optimaal mogelijk in te zetten en tot ontwikkeling te brengen.

Daarnaast accepteren wij dat leerlingen van elkaar verschillen en stellen wij ons tot doel om rekening te houden met deze verschillen. Wij volgen de ontwikkeling van de leerlingen en streven naar een ononderbroken ontwikkelingslijn voor iedere leerling.

Tenslotte zien wij de ‘mens als geheel’. Deze gedachte staat centraal in ons onderwijs waarin wij ook de leerling als geheel bezien en waarin wij aandacht besteden aan zijn/haar denken, zelfstandigheid, motoriek, creativiteit en sociale vaardigheden.
 
 
2. Kenmerken van het onderwijs op de Pirouette

2.1 Rekening houden met verschillen

Op onze school staat de zorg voor ieder kind en zijn/haar ontwikkeling, centraal.
Het werken in niveaugroepen bij de vakgebieden lezen, rekenen en taal, zorgt ervoor dat leerlingen het onderwijs krijgen aangeboden dat past bij hun capaciteiten en leerstijl. Door het jaar heen zijn er drie zorgperiodes die ieder van start gaan met een groepsbespreking. In deze groepsbespreking wordt de ontwikkeling van iedere leerling in kaart gebracht. Op grond hiervan wordt bepaald welk onderwijsaanbod (inhoud en aanpak) het meest geschikt is voor deze leerling. Dit onderwijsaanbod wordt vastgelegd in een groepsplan dat de basis vormt voor de nieuwe zorgperiode. Uit dit groepsplan volgen de weekplanningen waarin het onderwijs (vorm en inhoud) nader omschreven wordt. Voor de leerlingen voor wie een individuele aanpak noodzakelijk is, wordt een individueel handelingsplan geschreven.

In het dagelijks werken in de groep wordt deze zorg voor ieder kind en zijn/haar ontwikkeling, als volgt zichtbaar:

 • er is een eenduidige instructie, aan de hele groep, verlengde instructie en individuele instructie.
 • zelfstandig werken door onder andere te werken met dag- of weektaken. Waarbij wij streven naar zelfstandigheid van kinderen, zelf verantwoordelijk zijn voor je taak, zelf nakijken, vragen om extra instructie indien nodig.
 • de opdrachten en de hoeveelheid leerstof zijn aangepast aan het niveau van de kinderen. Kinderen met leerproblemen krijgen soms een wat beperkter programma aangeboden, terwijl meerbegaafde kinderen sommige instructies niet hoeven te volgen en met meer uitdagende stof aan het werk kunnen.
 • door te kiezen voor moderne methodes die aansluiten bij de kerndoelen. Onze methodes bieden ruimte voor differentiatie, zodat wij goed kunnen inspelen op de verschillende onderwijsbehoeften van de kinderen.

Wij volgen de ontwikkeling van het kind door het afnemen van toetsen en de resultaten hiervan te bespreken met de intern begeleider. Verder hanteren wij een overgangsprotocol van groep 2 naar groep 3.

2.2 Veilig klimaat als voorwaarde voor leren en ontwikkelen

Om de ontwikkeling van een kind centraal te kunnen stellen is een veilig pedagogisch klimaat noodzakelijk. Alleen dan is een kind in staat om zich zo optimaal mogelijk te ontwikkelen. In de lessen Leefstijl besteden wij aandacht aan de omgangsregels, zoals: hoe gaan we respectvol met elkaar om, hoe zorgen we ervoor dat we oog hebben voor elkaar, hoe helpen we elkaar en hoe geven we elkaar complimenten. Regelmatig wordt aandacht besteed aan de school- en groepsregels en afspraken die wij hanteren. Wanneer de veiligheid in de groep in het geding komt, hanteren wij een protocol Ongewenst Gedrag. Met elkaar, team en kinderen, werken wij zo aan dit veilige klimaat. Van groot belang vinden wij de bijdrage die ouders hieraan kunnen leveren. Inbreng van ouders in de school en hun bijdrage aan het scheppen van een veilig pedagogisch klimaat, waarderen wij ten zeerste.

Wij stimuleren dat kinderen opgroeien tot zelfstandig denkende mensen. Als school begeleiden wij de kinderen bij dit proces door:

 • hen te leren omgaan met informatie door kritisch kijken en meerdere bronnen te raadplegen;
 • hen te leren voor hun mening uit te komen en daarbij ook te luisteren naar anderen;
 • hen te leren eigen beslissingen te nemen;
 • hen te leren democratische principes te hanteren.

2.3 De Pirouette als gemeenschap

Met elkaar zijn wij een gemeenschap: de Pirouette. Met twee locaties is dit gemeenschapsgevoel niet vanzelfsprekend aanwezig. Dit proberen wij tot stand te brengen door onze vieringen. Wij hebben een gemeenschappelijke jaaropening en jaarsluiting en we hebben een aantal Pirouette-vieringen, waarin groepen voor elkaar optreden.

Visie

Daarnaast zijn er ook vieringen vanuit onze katholieke achtergrond: Kerst en Pasen. We zijn er steeds meer op gericht om leerlingen bij elkaars activiteiten te betrekken, bijvoorbeeld door leerlingen van groep 8 mee te laten helpen op de sportdag van de groepen 1 en 2 of door oudere leerlingen voor te laten lezen aan jongere leerlingen.

2.4 Gericht beter worden: opbrengstgericht werken

Van belang vinden wij het om opbrengstgericht te werken d.w.z. dat wij met onze leerlingen de meest optimale leerresultaten proberen te bereiken. Concreet betekent dit dat wij de leerresultaten van onze leerlingen en onze observaties gebruiken om ons onderwijs te optimaliseren. De leerresultaten van leerlingen worden geanalyseerd op school-, groeps- en individueel niveau. Bepaald wordt zo wat er goed gaat in ons onderwijs en waar verbetering noodzakelijk is. Deze verbetering vindt plaats in de groep door de groepsleerkracht maar kan ook op schoolniveau plaatsvinden. In dit laatste geval werken wij met actieteams die een bepaald onderwerp uitdiepen en verbeteringen in de school doorvoeren. Een voorbeeld hiervan is het actieteam Lezen dat het Horizontaal lezen op onze school heeft ingevoerd. Dit Horizontaal lezen is erop gericht de leerresultaten van onze leerlingen voor technisch lezen te verbeteren. Dit begint inmiddels zijn eerste vruchten af te werpen en laat mooie verbeteringen zien.
 
 
3. Communicatie met ouders

Wij vinden het belangrijk om een goed contact met ouders te onderhouden, samen zijn wij de school. Dit doen wij door ouders te betrekken bij ‘leeractiviteiten’ en ontspannende activiteiten. Naast de reguliere rapportages is er altijd ruimte om in gesprek te gaan met de leerkracht. Ook vindt er vanuit de school schriftelijke informatie plaats. Wij verspreiden maandelijks een digitale nieuwsbrief –Schooljournaal- en houden onze website actueel.
 
 
4. Tenslotte

Bovenstaande visie houdt altijd het maken van een pirouette in: doen, bezinnen, bedenken, beslissen, opnieuw doen….
Een zich steeds weer herhalende cyclus om te streven naar persoonlijke eigenheid en bekwaamheid: weten, kunnen, durven, willen, geloven en zijn.

Contactgegevens

KBS Pirouette
Perzikstraat 22
1326 HN Almere
Tel.: 036 – 5450425

Kastanjeplein 41
1326 CC Almere
Tel.: 036 – 5232870

© KBS Pirouette 2019

Stichting Katholiek Onderwijs Flevoland Veluwe (SKOFV)